www.

Dosud jste si neověřili žádnou doménu, učiňte tak!

Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky upravují závazný smluvní vztah mezi :

firmou Viktor Bílek - MediaWeb
se sídlem Šafaříkova 2527, 440 01 LOUNY
IČO : 725 71 845

(dále jen dodavatel - více informací o dodavateli)

a

zákazníkem,
(dále jen odběratel)

který vzniká závazným aktem objednávky, tedy vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách dodavatele osobou odběratele za účelem odebrání objednané služby. Odběratel se tímto aktem mimo jiné zavazuje uhradit dodavateli zálohou fakturovanou částku (dle platného ceníku) do data splatnosti a řídit se těmito níže uvedenými smluvními podmíkami :

I. PROVOZ SERVERU

 1. Dodavatel zajistí nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude umístěna objednaná a řádně zaplacená služba pro odběratele, včetně připojení a přístupu ostatním uživatelům sítě Internet.
 2. Dodavatel zajistí nepřetržitý provoz e-mailů, korektní zobrazování webových stránek a možnost jejich nonstop aktualizace pomocí FTP klienta.
 3. Dodavatel se zavazuje k tomu, že vynaloží přiměřené prostředky k zamezení zneužití poskytnutých dat. Viz též Ochrana osobních údajů.
 4. Dodavatel je technickým správcem domény, nikoliv jejím vlastníkem.
 5. Je-li web zamýšlený k hostingu na našich serverech vyhodnocený jako zátěžový (viz bod. III/2 těchto smluvních podmínek), není možné ho hostovat v rámci standardně nabízených tarifů webhostingu a je nutné pro něj s provozovatelem před počátkem poskytování služeb dohodnout individuální podmínky. Neznamená to však, že takové weby hostovat odmítáme!

II. ZÁVADY

 1. Chod virtuálních serverů, jejich uptime a dostupnost jednotlivých služeb garantujeme. Stupeň garance je odvislý od objednaného tarifu webhostingu. Garanční detaily včetně případných sankcí jsou k nahlédnutí v článku garance dostupnosti našich hostingových služeb, který je nedílnou součástí těchto smluvních podmínek.
 2. Dodavatel neručí odběrateli (ani třetím osobám) za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru, způsobené nefunkčností serverů, poškozením nebo ztrátou dat.
 3. Sleva se nevztahuje na výpadek sítě poskytovatele připojení.
 4. Slevy nelze uplatňovat, pokud nejsou řádně uhrazeny veškeré poplatky v termínu splatnosti za poskytované služby nebo je odběratelem vypovězena služba hostingu.

III. DRUHY SERVERŮ

 1. Dodavatel neposkytuje hostování pro servery:
  • a. propagující potlačování základních práv a svobod skupin nebo jednotlivce
  • b. warez servery a servery s podobným zaměřením
  • c. download servery nabízející nelegálně získaný software za účelem dalšího prodeje a poskytování třetím osobám
  • d. zaměřující se na spam
  • e. s dětskou pornografií
  • f. vyvíjející jakoukoli jinou nelegální aktivitu
 2. Za servery, které nadměrně zatěžují servery a/nebo linky, považujeme zejména:
  • a. obsahující legální erotický a pornografický materiál
  • b. chat servery
  • c. download servery
  • d. servery, které obsahují velké množství obrázků, zvukových souborů nebo videí

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Odběratel se zavazuje, že bude dodržovat platební podmínky stanovené těmito smluvními podmínkami. Objednání služby je závazné a stane-li se tak, odběratel dává najevo, že souhlasí s těmito smluvními podmínkami!
 2. Pro každou platbu dodavatel vystaví zálohovou fakturu obratem po objednání. Zálohová faktura je zasílána elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou odběratelem v objednávce a to jako příloha - HTML dokument. Splatnost je 7 dnů od data vystavení. Zálohová faktura neslouží jako daňový doklad. Faktura - daňový doklad je vystavena po připsání celé fakturované částky na náš účet a je zasílána klasickou pozemní poštou, elektronickou poštou nebo doručována osobně na adresu odběratele, která byla vyplněna v objednávce.
 3. Pokud bude odběratel v prodlení více než 14 dnů od data splatnosti zálohové faktury, může dodavatel znemožnit přístup ke službě FTP, prohlížení hostovaných WWW stránek uživateli sítě Internet, případně omezit či pozastavit provoz e-mailových účtů. Dále má dodavatel právo na jeho stránky umístnit upozornění o nezaplacení a zveřejnit jej v databázi neplatičů.
 4. Nejpozději v den splatnosti má být fakturovaná částka připsána na účet dodavatele, jinak se považuje za neuhrazenou. Nezaplacením se však nemá automaticky za to, že odběratel již ztratil o objednanou službu zájem.
 5. V případě neuhrazení zálohové faktury za hosting či související služby budou odběrateli zasílány e-mailové upomínky na kontaktní elektronickou adresu uvedenou při objednávce, a to v intervalech 3,15,30 a 40 dnů od data splatnosti neuhrazené zálohové faktury. V případě neuhrazení dlužné částky do 50 dnů od data splatnosti bude objednaná služba bez náhrady a definitivně vypnuta.
 6. Pokud chce zákazník ukončit hostování, je potřeba zaslat písemné oznámení buď klasickou pozemní poštou na adresu naší firmy nebo elektronicky na e-mail info@mediaweb.cz. Součástí takové žádosti musí být aktuálně platné heslo k FTP účtu, aby bylo možné takovýto požadavek řádně autorizovat. Po následném potvrzení bude hosting ukončen k datu, po který je hosting předplacen.
 7. Pokud zákazník, který chce ukončit hosting své heslo k FTP nezná (případně požaduje kvůli převodu dat sdělit hesla k dalším službám, které mu byly zdarma zaslány při zřízení služby, ale které nyní již nemá), bude tato služba zpoplatněna částkou 1000 Kč bez DPH.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti i účinnosti dnem 1.3.2010.
 2. Provozovatel může tyto smluvní podmínky změnit kdykoliv, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce ode dne, kdy byla tato skutečnost viditelně zveřejněna na našich domovských webových stránkách.
 3. Právní skutečnosti zde výslovně neupravené se řídí platným Obchodním zákoníkem České republiky.